លោក អៀង សុធារ៉ា បង្ហាញជំហរឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ដើម្បីក្លាយជាបុគ្កលជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់ខ្លូន

លោក អៀង សុធារ៉ា សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ា បានបង្ហាញគោលការណ៍ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាបុគ្គលជោគជ័យក្នុងអាជីពដោយឈរលើឥទ្ធិបាទធម៌គឺ ឆន្ទៈ វិរិយៈ ចិត្ត និងវិមំសា

Continue Reading