មកដឹងឥរិយាបថមនុស្សរីកចម្រើន និងមានគំនិតសហគ្រិនទាំង ៧យ៉ាងនេះ ឧកញ៉ា ផន វណ្ណិត បញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ៗ

“មនុស្សភាគច្រើននៅលើសកលលោកយើងនេះគឺមានបែបបទនិងមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់មិនដូចគ្នាទេ។ ឥរិយាបថ ជាផ្លូវ​ឬ​គន្លង​នៃ​ឥរិយា គឺ​ការដើរ, ឈរ, អង្គុយ, ដេក

Continue Reading