សប្បុរសជនម្នាក់ទទួលបានងារឧកញ៉ា ជាមួយឧកញ៉ា តែ តាំងប៉រ

សប្បុរសជនដែលមាន​បំណង​ចូលរួម​កសាង និង​អភិវឌ្ឍ​ន៏​ប្រទេស​ជាតិ​ដោយ​មាន​តម្លៃ​ចាប់ពី​៥០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ឡើង​ទៅ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​គោរមងារ​ជា

Continue Reading