ឧកញ៉ា ចិត្រ សេរីសុភ័ក្ត្រ បង្ហើបពីអាជីវកម្ម ៦ប្រភេទអាចជួយឱ្យក្លាយជាអ្នកមានបានក្នុងឆ្នាំ២០២១

អាជីវកម្មសំខាន់ៗចំនួន ៦ប្រភេទ ដែលកំពុងត្រូវប៉ាន់ក្នុងទីផ្សារ និងបរិបទក៏ដូចជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃនេះ

Continue Reading