ស្គាល់​ឧកញ៉ា​ម្នាក់​នេះ​ទេ ជា​អគ្គនាយ​ក រោងចក្រ​ផលិត​បំពង់​ទីប​ជ័រ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

លោកឧកញ៉ា ឈុន ចេតនា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន យូភីជី ផាយន៍ ផលិតបំពង់ទីបជ័រ….

Continue Reading