មកស្គាល់ម្ចាស់បុរី ថៃ ឈុនគ្រី ដែលទទួលបានជោគជ័យ និងបន្តគម្រោងឥតឈប់ឈរក្នុងវិស័យសាងសង់

លោកអ្នកនាងប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់រួចមកហើយថា បុរី ថៃ ឈុនគ្រី គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បុរី ជាច្រើនប្រកបដោយបទដ្ឋាននិងគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារ។

Continue Reading