ឧកញ៉ាដើមកំណើតចិន ទឹង ភីពាង កំពុងជោគជ័យក្តោបក្តាប់ជំនួញប្រាក់លានជាច្រើនក្នុងដៃទាំងកម្ពុជានិងពិភពលោក

លោកឧកញ៉ា ទឹង ភីពាង គឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Zhengheng Group ដែលមានបុត្តសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនគ្រាក់ៗក្នុងពហុឧស្សាហកម្មទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបណ្តាលប្រទេសលើពិភពលោក។

Continue Reading