ឧកញ៉ាគ្រាក់ៗទាំង៤រូបក្តោបមុខជំនួញក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលកំពុងមានឈ្មោះបោះសំឡេង

វិស័យកសិកម្មមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់ការរស់រានមានជីវិតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះវិស័យមួយនេះជា ប្រភពចំណូល សន្តិសុខស្បៀង កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថេរភាពនយោបាយផងដែរ។

Continue Reading