បង្ហាញឈ្មោះអ្នកជំនួញ៣រូប ទទួលបានងារ “ឧកញ៉ា” ចំថ្ងៃជាមួយអ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា

អ្នកជំនួញគ្រាក់ៗ ៤រូប ទទួលបានគោរមងារជា “ឧកញ៉ា” ក្នុងថ្ងៃតែមួយ ខណៈដែលពួកគាត់រស់នៅក្នុងខេត្តនិងមានមុខជំនួញផ្សេងៗគ្នា។

Continue Reading