ឧកញ៉ា ម៉ុង ឬទ្ធី​ ​ជំរុញ​ការ​ចិ​ញ្ចឹម​ជ្រូ​ក​​​នៅកម្ពុជា ឲ្យបាន​កាន់តែ​ច្រើ​ន សម្រាប់​បំ​ពេញត​ម្រូវការ​ទី​ផ្សារ

លោក ឧកញ៉ា ម៉ុង រិ ទ្ធី សហប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជា បង្ហាញជំហរគាំ​ទ្រក្រសួងកសិកម្ម លើការជម្រុញការចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យបានកាន់តែច្រើន សម្រាប់​បំពេញ​តម្រូវការទីផ្សារ អោយបានគ្រប់គ្រាន់..

Continue Reading