បង្ហាញបញ្ជីអ្នកជំនួញ ២រូបដែលទទួលបានគោរមងារ “ឧកញ៉ា” ក្នុងជំនាន់ជាមួយលោកជំទាវឧកញ៉ា តែ កលិកា

គេហទំព័រឧកញ៉ាញូស៍ សូមបន្តបើកកកាយបង្ហាញឈ្មោះអ្នកជំនួញ ៣រូបទៀត ដែលទទួលបានងារ “ឧកញ៉ា”ក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំតែមួយ។

Continue Reading