ឧកញ៉ា លី ឆេង ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ ១០០% ដល់ក្មេងទាំង៣ ដែលយកកង់កញ្ចាស់ទៅប្រណាំងជាមួយកង់ទំនើបៗ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ លោកឧកញ៉ា លី ឆេង អគ្គនាយក ប៊ែលធី គ្រុបនិងជាសាកលវិទ្យាធិការ សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្មេងទាំង ៣នាក់ គឺ កុមារ ប៉ិច ធារ៉ា កុមារ សុវណ្ណ សាលី និងកុមារ ឆុន ភារម្យ រួមទាំងអាណាព្យាបាល បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% សិក្សាមួយចប់កម្មវិធីទាំងថ្នាក់ចំណេះទូទៅ និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅ នៅសាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ។

Continue Reading