អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភ្នំទ្រទ្រង់ហ៊ានផ្ដល់ប្រាក់ខែ៥០០០ដុល្លារជូនអ្នកមានសមត្ថភាពខ្លាំងអាច Live ជួយលក់ផលិតផលកាហ្វេធម្មជាតិថ្មីរបស់លោក

គ្រាន់តែចេះ Live Facebook ទាក់ទាញសោះបានប្រាក់ខែ ៥ពាន់ដុល្លារ

Continue Reading