សេដ្ឋី​វ័យ​​ក្មេងកម្ពុជា​ម្នាក់អរគុណ​COVID-19 ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ជំនួញ​​​លោក​កាន់​តែ​ជោគជ័យ

សេដ្ឋីវ័យក្មេង​រូប​នេះ បាន​លើក​យក​ចំណុច​វិជ្ជមាន​​COVID-19 ​ចំនួន​១០​​ចំណុច ដែល​ធ្វើឲ្យ​ជំនួញ​របស់​លោក​កាន់​តែ​ជោគជ័យ ​មាន​​ខ្លឹមសារ​ទាំង​ស្រុង​….

Continue Reading