ផ្លូវការ វិទ្យាស្ថានតេជោសែនសាធារណការ ចាប់ដៃសមាគមភស្តុភារកម្មកម្ពុជា ដើម្បីពង្រឹង វិស័យដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភាកម្ម

ការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់នេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃ ភាពជាដៃគូរវាងវិទ្យាស្ថាន និងសមាគមឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

Continue Reading