ទម្លាយឱ្យដឹងក្រុមហ៊ុនឧកញ៉ាម្នាក់ ជាអ្នកនាំយកអង្ករកម្ពុជា ទៅប្រកួតបានលេខ១ លើពិភពលោក

ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export របស់ឧកញ៉ា ឡាយ ឈុនហួ គឺជាក្រុមហ៊ុន​ដែល​បាននាំយក «អង្កររំដួល» កម្ពុជា ទៅចូលរួមប្រកួត

Continue Reading