៤ ចំណុចដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង និងក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យ

មនុស្សជោគជ័យជាច្រើនលើពិភពលោក តែងជួបនិងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពបរាជ័យ មនុស្សជោគជ័យ គឺពួកគាត់ខិតខំប្រឹងណាស់ ទម្រាំងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យចូលមកក្នុងជីវិត។ ក្រឡែកមើលខ្លួនឯងវិញ គ្រាន់តែបរាជ័យ ម្តងពីរដង អស់សង្ឃឹម

Continue Reading