៤ គន្លឹះ ដើម្បីបង្កើតផ្នត់គំនិតជោគជ័យដ៍អស្ចារ្យ ពីលោកឧកញ៉ា នួន អក

តើធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីបង្កើត ផ្នត់គំនិតជោគជ័យ? មនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតជោគជ័យ គឺគេមានលក្ខណៈពិសេសនៃការយល់នូវរឿងរ៉ាវទាំងឡាយរបស់ពួកគេ។ នេះជាសំណេរដ៍មានអត្ថន័យអប់រំ លើកទឹកចិត្តផ្នត់គំនិតជោគជ័យដ៍វែងឆ្ងាយ របស់លោកឧកញ៉ា នួន អក។

Continue Reading