ឧកញ៉ាគួច ម៉េងលី៖ ការធ្វើជំនួញប្រៀបដូចការចិញ្ចឹមកូនតូចអ៊ីចឹង

ការធ្វើជំនួញ យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​តាំង​ពីព្រលឹមរហូត​ដល់យប់ ហើយ​ត្រូវមើលការខុសត្រូវដើម្បីដឹងថា តើយើងមាន​ចំណុចខ្វះ​ខាត​អ្វីខ្លះ? តើយើង​ត្រូវតាម ដានអំពីអ្វី? តើយើងត្រូវកែលម្អអ្វីខ្លះ? តើយើងត្រូវពង្រឹងចំណុច ណា​ខ្លះ? …

Continue Reading

ត្រូវកំណត់គោលដៅជីវិតឱ្យបានច្បាស់លាស់ ពី​ឧកញ៉ា បណ្ឌិត​គួច ម៉េងលី

ប្រសិនបើយើងមិនបានកំណត់គោលដៅជីវិតឱ្យបានច្បាស់លាស់ទេ យើងពិតជាពិបាកក្នុងការស្វែងរកសុភមង្គល និងភាពជោគជ័យ សម្រាប់គ្រួសារ និងជីវិតណាស់…

Continue Reading