សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ប្រកាសស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានលោកជំទាវឧកញ៉ា នឹម វណ្ណៈ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហានេះ ប្រកាសស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានសមាជិកថ្មី គឺលោកជំទាវ ឧកញ៉ា នឹម វណ្ណៈ

Continue Reading