មុន Microsoft សម្រេច​ទិញ Activision Blizzard Inc បិតា​វិនិយោគិន Warren Buffet ឆ្លៀត​ទិញ​ភាគហ៊ុន​ជិត ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

មុន Microsoft សម្រេច​ទិញ Activision Blizzard Inc បិតា​វិនិយោគិន Warren Buffet ឆ្លៀត​ទិញ​ភាគហ៊ុន​ជិត ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading