ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ បានផ្តល់សហហិរញ្ញប្បទាន សរុបចំនួន ១៤១,៥ លានអ៊ឺរ៉ុ ដល់កម្ពុជា

ត្រឹមរយៈពេលបីឆ្នាំ ដែលទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ (AFD) បានចូលរួមផ្តល់សហហិរញ្ញប្បទានជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ទៃទៀត ក្នុងគម្រោងចំនួន ៥ ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ១៤១,៥ លានអ៊ឺរ៉ុ ។

Continue Reading