សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រេចដកប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន ៣ ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន

សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រេចដកប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន ៣ ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ដោយសារតែបានបំពានលើលក្ខន្តិក:

Continue Reading