ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សមួយ ប្រកាសទិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Air India ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា ក្នុងតម្លៃជាង ២ ពាន់លានដុល្លារ

យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយ បានបង្ហាញថា​​ ក្រុមហ៊ុន Tata Sons របស់ឥណ្ឌា កំពុងចរចាទិញយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Air India មកធ្វើជាកម្មសិទ្ធរបស់ខ្លួនវិញ

Continue Reading