ស្ថាបនិក​ម៉ាក​យីហោ Zara ចាយ​លុយ​ជាង ២០០ លាន​ដុល្លារ​ ទិញ​អគារ​ការិយាល័យ​ធំ​បំផុត​នៅ​ទីក្រុង Glasgow

ស្ថាបនិក​ម៉ាក​យីហោ Zara ចាយ​លុយ​ជាង ២០០ លាន​ដុល្លារ​ ទិញ​អគារ​ការិយាល័យ​ធំ​បំផុត​នៅ​ទីក្រុង Glasgow

Continue Reading