ត្រៀមបងប្អូន! សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជួបដំណាងក្រុមហ៊ុន amazon.com ដើម្បីនាំផលិតផលទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆាប់ៗនេះ

អគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយដំណាងក្រុមហ៊ុនអាម៉ាហ្សូន Amazo ដើម្បីរកគន្លឹះនាំផលិតផលទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈ amazon.com

Continue Reading