លម្អិតមុខជំនួញគ្រាក់ៗ របស់មហាសេដ្ឋីប្រាក់លាន កុក អាន

មហាសេដ្ឋី កុក អាន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Anco Group គឺជាអ្នករកស៊ីដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងពិភពជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជា និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកូតាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

Continue Reading