លឺ​តម្រុយ​ថា Jack Ma គ្រោង​នឹង​ប្រគល់​ភារកិច្ច​គ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន Ant Group ទៅ​បុគ្គលិក​ផ្សេងៗ

លឺ​តម្រុយ​ថា Jack Ma គ្រោង​នឹង​ប្រគល់​ភារកិច្ច​គ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន Ant Group ទៅ​បុគ្គលិក​ផ្សេងៗ

Continue Reading

Alibaba ការខាតបង់ទឹកប្រាក់ ១,២ ពាន់លានដុល្លារ បន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់និយតករប្រទេសចិន

ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group បានរាយការណ៍ពីការខាតបង់ប្រតិបត្តិការប្រចាំត្រីមាសដំបូងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននេះបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ បន្ទាប់ពីទទួលបានការផាកពិន័យយ៉ាងខ្លាំងពីបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ប្រទេសចិន។

Continue Reading

Ant Group របស់ Jeck Ma ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនិយតករចិនស្តីពីផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Ant Group បានព្រមព្រៀងលើផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ជាមួយនិយតកររបស់ប្រទេសចិន ដែលនឹងប្រែក្លាយក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះ ទៅជាក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ស្របតាមតម្រូវការដើមទុនប្រហាក់ប្រហែលនឹងធនាគារ។

Continue Reading