ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​​​រថយន្តទំនើប​ Aston Martin នឹង​ដោះស្រាយបំណុល​ក្រុមហ៊ុន រហូត​ប្រកាស​ហ៊ាន​ដក​​ចាយ​លុយហៅប៉ៅ​ផ្ទាល់ខ្លួន

មហាសេដ្ឋី Lawrence Stroll ប្រកាស​នឹង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​បំណុល​របស់ Aston Martin ដែល​កំពុង​ជាប់គាំង

Continue Reading