ក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់នៅកម្ពុជា លោកអ្នកអាចដកនិងដាក់ប្រាក់ពីម៉ាស៊ីន ATMs ឬភ្នាក់ងារដែលមាននៅគ្រប់ខេត្តក្រុង

គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ រួមទាំង ភ្នាក់ងារ (agents) និងសេវាធនាគារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតរួមមាន ម៉ាស៊ីនដកនិងដាក់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ នៅដំណើរការជាធម្មតានៅកម្ពុជា។

Continue Reading