អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាស៊ាន មិនមែនជាកូនអុកនៅលើក្តាអុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងចិននោះទេ

សិក្ខាសាលាស្តីពី «ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក-អាស៉ីអាគ្នេយ៍ ក្រោមរដ្ឋបាលលោក Joe Biden» ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៉ី (AVI) សហការជាមួយមូលនិធិ អាស៉ី

Continue Reading