ក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីថតរូបFujifilm ចាប់ផ្តើមការសាកល្បងថ្នាំគ្រាប់ព្បាបាលជំងឺកូវីដ-១៩

ការសាកល្បងថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ដំណាក់កាលចុងក្រោយ ដែលជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកជំងឺសម្រាកព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន របស់ក្រុមហ៊ុន Fujifilm Holdings Corp

Continue Reading