ធ្លាប់​ដឹង​ទេ​ ចង់​រស់នៅ ចាយ​វាយ​​​ម៉ាស្រួល នៅ​ទីក្រុង​បាងកក មួយ​ខែ​ត្រូវ​ចាយ​អស់ប៉ុន្មាន?

ធ្លាប់​ឆ្ងល់​ទេ បើ​ចង់​រស់​នៅ​មួយ​សប្បាយ​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក ត្រូវ​ត្រៀម​ប៉ុន្មាន​ក្នុង​មួយ​ខែ?

Continue Reading