មកស្តាប់អ្នកជំនួញ ៤រូប ដើម្បីជា​ទុន​មួយ​សម្រាប់​ចាប់ផ្ដើម​អាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង

មនុស្សជាច្រើន ស្រមៃចង់​ក្លាយជាអ្នកជំនួញ ចង់​​មាន​មុខរបរខ្លួនឯង ប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សច្រើននោះទេ ដែលបានដឹងច្បាស់ពីវិថីឆ្ពោះទៅកាន់​ក្ដីស្រមៃនោះ ថា​មានភាពលំបាកប៉ុណ្ណា។

Continue Reading