ព្រឹត្តិការណ៍​អូឡាំពិកនៅចិន ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​​ភ្ញៀវ​បរទេស​ចូល​ទស្សនា​ទេ

ព្រឹត្តិការណ៍ Olympics 2022 នឹង​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ភ្ញៀវ​បរទេស​ចូលរួម ក្រៅពី​ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់​ឡើយ

Continue Reading