ក្រុមហ៊ុន Vale SA ប្រកាស​ដក​ពាក្យ​ប្ដឹង​មហាសេដ្ឋី Beny Steinmetz ជាមួយ​សំណង ១,២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុន Vale SA ប្រកាស​ដក​ពាក្យ​ប្ដឹង​មហាសេដ្ឋី Beny Steinmetz ជាមួយ​សំណង ១,២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading