មុន Microsoft សម្រេច​ទិញ Activision Blizzard Inc បិតា​វិនិយោគិន Warren Buffet ឆ្លៀត​ទិញ​ភាគហ៊ុន​ជិត ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

មុន Microsoft សម្រេច​ទិញ Activision Blizzard Inc បិតា​វិនិយោគិន Warren Buffet ឆ្លៀត​ទិញ​ភាគហ៊ុន​ជិត ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading

​​ណែនាំ​ឲ្យ​ស្គាល់​ក្រុមហ៊ុន​​​ ១០ ដែល​មានទ្រព្យ​ធន​ច្រើន​បំផុត​​នៅ​ឆ្នាំ​២០២១ នេះ

ណែនាំ​ឲ្យ​ស្គាល់​ក្រុមហ៊ុន​មាន​បំផុត​លើ​លោក​ទាំង ១០ ខណៈ ៥ ក្រុមហ៊ុន​មាន​ដល់​ខ្ទង់​ទ្រីលាន​ដុល្លារ

Continue Reading