អ្នក​ស្នង​មរតក​ក្មេងបំផុត​របស់ LVMH មាន​វ័យ​ទើប ២៣ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ​សមត្ថភាព​មិន​ធម្មតា

អ្នក​ស្នង​មរតក​ក្មេងបំផុត​របស់ LVMH មាន​វ័យ​ទើប ២៣ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ​សមត្ថភាព​មិន​ធម្មតា

Continue Reading

ត្រឹម​តែ​មួយ​ថ្ងៃ មហាសេដ្ឋី​មាន​បំផុត ៤ រូប​របូត​លុយ​អស់​ជិត ៣៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ត្រឹម​តែ​មួយ​ថ្ងៃ មហាសេដ្ឋី​មាន​បំផុត ៤ រូប​របូត​លុយ​អស់​ជិត ៣៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading

មក​ស្គាល់​ពី​ការងារ​តំបូង​របស់​អ្នក​មាន​បំផុត ៧ រូប​លើ​លោក ខណៈ Elon Musk ធ្លាប់​ជា​ក្មេង​នៅ​កសិដ្ឋាន​ និង​រោង​ឈើ

មក​ស្គាល់​ពី​ការងារ​តំបូង​របស់​អ្នក​មាន​បំផុត ៧ រូប​លើ​លោក ខណៈ Elon Musk ធ្លាប់​ជា​ក្មេង​នៅ​កសិដ្ឋាន​ និង​រោង​ឈើ

Continue Reading

តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ? ដេក​ដក​ដង្ហើម​ចោល Elon Musk រក​បាន​រាប់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​នាទី

តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ? ដេក​ដក​ដង្ហើម​ចោល Elon Musk រក​បាន​រាប់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​នាទី

Continue Reading