​ថៃ គ្រោង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រលាន​យន្តហោះ​ថ្មី​មួយ​ទៀត នៅ​ភាគខាងត្បូងប្រទេស

ប្រលានយន្តហោះ​ថ្មី​ Betong របស់​ថៃ គ្រោង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ដើមឆ្នាំ​ក្រោយ

Continue Reading