តម្លៃ​ហ៊ុន Netflix ដាំ​ក្បាល​ចុះ ៣៥% បណ្ដាល​ឲ្យ​មហាសេដ្ឋី​អាមេរិក​ម្នាក់​របូត​លុយ​ជាង ៤០០ លាន​ដុល្លារ

តម្លៃ​ហ៊ុន Netflix ដាំ​ក្បាល​ចុះ ៣៥% បណ្ដាល​ឲ្យ​មហាសេដ្ឋី​អាមេរិក​ម្នាក់​របូត​លុយ​ជាង ៤០០ លាន​ដុល្លារ

Continue Reading