មេធំ Binance ជះ​លុយ​ ២០០លាន​ដុល្លារ​ទិញ​ភាគហ៊ុន Forbes ក្លាយជា​ម្ចាស់ភាគហ៊ុន​ធំ​បំផុត​ទី ២

មេធំ Binance ជះ​លុយ​ ២០០ លាន​ដុល្លារ​ទិញ​ភាគហ៊ុន Forbes ក្លាយជា​ម្ចាស់ភាគហ៊ុន​ធំ​បំផុត​ទី ២

Continue Reading

Bitcoin ធ្លាក់​​ថ្លៃ​ក្រោម ៤ ម៉ឺន​ដុល្លារ​/​កាក់ មហាសេដ្ឋី Binance ខាត​លុយ​អស់ ១៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Bitcoin ធ្លាក់​តម្លៃ​ក្រោម ៤ ម៉ឺន​ដុល្លារ​/​កាក់ ធ្វើ​ឲ្យ​មហាសេដ្ឋី Binance ខាត​លុយ​អស់ ១៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading

ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Binance វ៉ាដាច់សេដ្ឋីមាន​បំផុត​នៅ​អាស៊ី ជាប់​ឈ្មោះ​សេដ្ឋីមានបំផុត​​មួយ​លើ​លោក

ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Binance ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​បុគ្គល​មាន​បំផុត​មួយ​រូប​លើ​លោក ជាមួយ​ទ្រព្យ​ជិត ១០០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading