ភាគហ៊ុនរបស់ Boeing និងក្រុមហ៊ុនដៃគូ ធ្លាក់ចុះខ្លាំង ក្រោយឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះ នៅប្រទេសចិន

ភាគហ៊ុនរបស់ Boeing និងក្រុមហ៊ុនដៃគូ ធ្លាក់ចុះខ្លាំង ក្រោយឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះ នៅប្រទេសចិន

Continue Reading