មហាសេដ្ឋី​ត្រកូល Issa ចង់​​ទិញ​យក​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ឱសថ​ធំ​បំផុត​មួយ​​នៅ​អង់គ្លេស ក្នុង​តម្លៃ ១០ ពាន់​លាន​ផោន

មហាសេដ្ឋី​ត្រកូល Issa កំពុង​ពិចារណា​ទិញ​យក​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ឱសថ​ធំ​បំផុត​មួយ​នៅ​អង់គ្លេស ក្នុង​តម្លៃ ១០ ពាន់​លាន​ផោន

Continue Reading