អាយុ​គ្រាន់តែ​ជា​តួលេខ ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​បារាំង​អាយុ​បង​ប្ដី ២៤ ឆ្នាំ តិច​ជាង​ម្ដាយក្មេក ៣ ឆ្នាំ​គត់

អាយុ​គ្រាន់តែ​ជា​តួលេខ ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​បារាំង​អាយុ​បង​ប្ដី ២៤ ឆ្នាំ តិច​ជាង​ម្ដាយក្មេក ៣ ឆ្នាំ​គត់

Continue Reading