ហេតុផល ៤ យ៉ាង​​​​គួរ​តែ​ចាប់ផ្ដើម​អាជីវកម្ម​ឥឡូវ​នេះកុំចាំស្អែក

ការ​ចាប់ផ្ដើម​អាជីវកម្ម តែងតែ​ជា​ទស្សនវិស័យ​គួរ​ឲ្យបារម្ភ តែ​បើ​យើង​ក្រឡេក​មើល​អ្នក​ដែល​ដើរ​លើ​ផ្លូវ​នេះ​មុន ដែល​ដឹង​ទេ​ថា ​ពួកគេ​ក៏​ធ្លាប់​ជួប​អារម្មណ៍​បែប​នោះ​ដូចគ្នា​មុន​ពេល​ជោគជ័យ។

Continue Reading