សម្រាប់អ្នកនឹកសមុទ្រ នឹកកោះ និងសំឡេងទឹករលក ក្រុមហ៊ុនមួយប្រកាសដឹកភ្ញៀវទេសចរទៅលែងកោះជាច្រើនទាំងមិនចំណេញ

ក្រុមហ៊ុនដឹកភ្ញៀវទេសចរ Buva Sea Cambodia ប្រកាសស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា​ ​​ខាងមុខនេះ សម្រាប់អ្នកដែលនឹកសមុទ្រ នឹកកោះ និងនឹកសំឡេងទឹករលក​​​ មានគម្រោងធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកោះរ៉ុង និងកោះរ៉ុងសន្លឹម។

Continue Reading