លោក ឡុង បូរ៉ា៖ មុនសម្រេចចិត្តវិនិយោគត្រូវសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់ និងស្វែងរកព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

សេដ្ឋី និងមុខជំនួញ