អ្នកស្រី យូ បូរី បោះបង់ការងារពីក្រុមហ៊ុនអ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ ចេញបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯង

មហាសេដ្ឋី និងមុខជំនួញ
72 Shares