ផ្អើលផ្សារអុីអនសែនសុខ អាយដលល្បីៗ ប៉ះគ្នា ក្នុងកម្មវិធីដាក់សម្ពោធ ហ្រ្គេនវីឡាម៉ូដថ្មី បុរីអាម៉ូរី៧មករា ជាផ្លូវការ ថ្ងៃទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ ០៨មីនា